facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คว้าเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ
10:43 AM :: 3706 Views :: ทันข่าวCPวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในกลุ่ม ซีพี ออลล์  คว้ารางวัลเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2555 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้วยผลงาน “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ” ชูจุดเด่นเน้นภาคทฤษฎีพร้อมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง
    

 

  

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” โดยเปิดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณค่าทางวิชาการ มีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อยอดหรือนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์และสามารถนำไปต่อยอด
    

 

ภายในการประชุมวิชาการดังกล่าว คณะวิจัยของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย ดร.กิตติ รัตนราษี ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย น.ส.บุญส่ง ศรีอนุตร์ นายนาธาร นุชนุ่ม นายหิรัณย์ ศุภวนนิมิต น.ส.สุจารี ฮีมินกุล และ น.ส.ภุมรินทร์ ชวนชม ได้รับ รางวัลเหรียญทอง หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 จากงานวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ” โดยมี ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้มอบรางวัล
     

 

งานวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ” เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของหน่วยธุรกิจใน ซีพี ออลล์ ได้แก่ ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และ บริษัท รีเทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งเป้าหมายว่า ภายหลังจบการศึกษาแล้ว นักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก และ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สามารถเข้าทำงานในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ทันที อีกทั้งระหว่างเรียนยังสามารถทำงานในตำแหน่งที่บริษัทจัดไว้ได้อีกด้วย เป็นการประยุกต์จุดแข็งของ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คือ เน้นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานจริง เข้าสู่กระบวนการวิจัย ซึ่งผลจากการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ทำให้เห็นว่าในปีการศึกษา 2554 มีนักเรียน สาขาธุรกิจค้าปลีก สอบได้ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านที่ 2 เพิ่มขึ้น 74.18% และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการร้านที่มีต่อนักเรียนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย
       

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก และ หลักสูตรไฟฟ้ากำลัง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.panyapiwat.ac.th
 

ข่าววันที่ : 1 ตุลาคม 2555


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |