facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ข้าวตราฉัตรชูคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยเช็คคุณภาพ เช็ค อย.ก่อนตัดสินใจซื้อ
10:49 AM :: 7994 Views :: ทันข่าวCP

จากสถานการณ์ประเด็นข่าวเกี่ยวกับข้าวในปัจจุบันที่กำลังน่าเป็นห่วง เรื่องคุณภาพของข้าวไทย ที่ข้าวบางส่วนเกิดเชื้อรา และมีสารเคมีตกค้าง  หากบริโภคแล้วจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในอนาคต จากประเด็นข่าวดังกล่าว ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทย เกิดความวิตกกังวล  และขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทย  ว่ายังมีความสะอาด ปลอดภัย  ปลอดเชื้อหรือไม่นั้น  ในการนี้ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร จึง “รณรงค์ให้คนไทย เช็คคุณภาพ  เช็ค อย. ก่อนตัดสินใจซื้อข้าว”  โดย นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า การผลิตข้าวสารบรรจุถุงของไทยปลอดภัย ส่วนใหญ่จะใช้สารรมยาแบบแก๊ส ซึ่งระเหยง่ายและไม่มีสารตกค้าง และในส่วนของข้าวตราฉัตรนั้นซื้อข้าวจากโรงสีโดยตรงจึงเลือกคุณภาพของข้าวได้

  


นอกจากนี้ขอแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกข้าวสารบรรจุถุงที่ดีและมีคุณภาพ โดยมีวิธีพิจารณาง่าย ๆ 4 ประการ
- ประการแรก ต้องผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน บริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานสากล  อาทิ ระบบการบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008), ระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตลอดจนมีระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP)
- ประการที่สอง กระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดีต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสินค้า กระบวนการผลิตที่ดีจะต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ ต้องคัดเลือกจากแหล่งเพาะปลูกที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนของสารตกค้างต่างๆ เมื่อสินค้าเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที
- ประการที่สาม เลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงที่ได้รับใบอนุญาต อย. ปัจจุบันประเทศไทยมีข้าวสารบรรจุถุงถึง 99% ที่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้เครื่องหมาย อย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพอาหารว่า ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ปัจจุบันข้าวตราฉัตรได้รับใบอนุญาต อย. โดยเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพียงยี่ห้อเดียวของประเทศไทยที่รับประกันคุณภาพของสินค้า และเปลี่ยนคืนให้ทันทีหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในมาตรฐานที่เหนือกว่า
- ประการที่สี่  ควรเลือกซื้อข้าวสารที่มีแบบบรรจุถุงที่มีมาตรฐานสากล ปิดสนิท ทั้งนี้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น ละอองต่างๆ รวมถึงฉี่หนู หรือ แมลงอื่นๆ ทำให้ช่วยลดโอกาสในการบริโภคข้าวสารที่มีสารปนเปื้อน
   
ตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดเพื่อคุณภาพระดับโลก
นางสาวศิวาพร แดงโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านการควบคุมคุณภาพ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เปิดเผยว่า ข้าวตราฉัตร ให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การรับวัตถุดิบที่เข้ามาในโรงงาน โดยมีการตรวจสอบทางด้านกายภาพ และคุณภาพด้านเคมีโดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้


1. ความชื้น : ต้องไม่เกิน 14% เนื่องจากอาจทำให้ข้าวเสื่อมสภาพ และเกิดเชื้อรา โดยข้าวตราฉัตรมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบความชื้นได้ละเอียดถึงทีละเมล็ด
2. เมล็ดเหลือง, จุดดำ, ข้าวเหนียว, เมล็ดท้องไข่ : เป็นสิ่งที่มีได้ตามธรรมชาติ ซึ่งข้าวตราฉัตรมีกระบวนการคัดแยกคุณภาพข้าวแต่ละเมล็ดให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
3. ปริมาณข้าวหัก : ต้องไม่เกินตามมาตรฐานข้าวที่กำหนด  เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้าวที่มีคุณภาพสูง และไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
4. ความขาว ความใส และระดับการขัด : ข้าวทุกเมล็ดต้องผ่านการทำความสะอาด เพื่อเอาฝุ่นรำออก ความมันเงาของเมล็ดข้าวที่เกิดจากกระบวนการขัดกันเองของเมล็ดข้าว สะท้อนถึงความสะอาดที่ส่งถึงผู้บริโภค อีกทั้งยังมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดด้วยการตรวจสอบผิวข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์

อีกทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี เพื่อดูความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ มีวิธีการดังนี้


1. ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ : ข้าวตราฉัตรมีกระบวนการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิ ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้ข้าวหอมมะลิแท้ ชนิดข้าวตรงตามที่ระบุหน้าถุง ไม่มีการปลอมปน  นอกจากตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐานแล้วยังสามารถตรวจสอบสายพันธุ์ของข้าวได้ลึกถึงระดับพันธุกรรม หรือ DNA
2. ปริมาณอะไมโลส : หากข้าวมีแป้งชนิดอะไมโลสสูงจะทำให้ข้าวแข็งกระด้าง ซึ่งปริมาณอะไมโลสที่มากหรือ น้อย เป็นคุณสมบัติเฉพาะของพันธุ์ข้าว
3. ตรวจสอบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก : เพื่อให้มั่นใจว่าข้าวทุกถุงปลอดภัยต่อการบริโภค

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค รวมทั้งสารพิษจากเชื้อรา (Microbiological and Toxin) ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการนำไปบริโภค  โดยมีการตรวจสอบตั้งแต่การคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ และต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ  การทดสอบทางประสาทสัมผัสนอกจากความสะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภคแล้ว  ข้าวตราฉัตรยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทดสอบ กลิ่น สี เนื้อสัมผัส ความนุ่มแข็งของข้าว

ใส่ใจตั้งแต่ “ต้นน้ำของการผลิตข้าว”
นอกจากข้าวตราฉัตรจะให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าแล้ว นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ข้าวตราฉัตร ได้ใส่ใจ และให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว การให้ความสำคัญตั้งแต่ “ต้นน้ำของการผลิตข้าว” โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ ใน 4 จังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเราเชื่อว่า เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ที่ดีที่สุดของประเทศไทย  ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะเกษ  และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ตราฉัตร ซึ่งเป็นการรับวัตถุดิบจากชาวนาโดยตรง อีกทั้งยังส่งเสริม แนะนำการเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกร โดยเน้นไปที่การให้ความรู้ และลงพื้นที่จริงร่วมกับเกษตรกร  เพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน

 นอกจากนี้แล้ว บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ยังมีโรงสีข้าวของบริษัทฯ อีก 3 แห่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกำแพงเพชร และโรงสีเครือข่ายอีก 40 โรงสีทั่วประเทศ  อีกทั้งยังมีโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าว อีก 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอวังแดง และ แห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความพร้อมสูงด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ในการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ข้าวตราฉัตร ข้าวที่มีคุณภาพ บริสุทธิ์  สะอาด  ปลอดภัย  ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ จนมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย  และวางจำหน่ายแล้วกว่า 170 ประเทศทั่วโลก

ในส่วนการประมูลข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในปี 2555 นั้น ซี.พี.อินเตอร์เทรดได้เข้าร่วมประมูลในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 และสามารถประมูลปลายข้าวขาวจำนวน 1,800 ตัน  ปลายข้าวหอมมะลิจำนวน 6,800 ตัน ซึ่งข้าวที่ประมูลได้มานั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยทางบริษัทฯได้นำไปใช้เพื่อการส่งออกเท่านั้น เนื่องจากสินค้าที่ประมูลได้ไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนไทย และข้าวตามจำนวนดังกล่าวก็จำหน่ายจนหมดสต็อกแล้วในปัจจุบัน

 

 

โดย แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซี.พี.อินเตอร์เทรด

ข่าววันที่ : 24 มิถุนายน 2556


   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |