facebook icon tweet youtube google plus
      

Current Articles | Archives | Search

ซีพีเอฟ จับมือมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ สนับสนุนทหารเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสวัสดิการกำลังพล
2:36 PM :: 3509 Views :: 365วัน เพื่อสังคม

 

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ และซีพีเอฟ ให้การสนับสนุน “ทหาร” ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนรั้วของชาติ ผู้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ แต่เมื่อปลดประจำการแล้วพบว่าทหารบางนายกลับไม่มีอาชีพรองรับ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ ไม่อาจมองข้าม จึงเป็นที่มาของ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสวัสดิการกำลังพล นอกจากวัตถุประสงค์ในการสร้างอาชีพที่จะสามารถลดภาระค่าครองชีพแก่กำลังพลแล้ว ยังมองเลยไปถึงการเรียนรู้วิธีเลี้ยงไก่ไข่ที่จะกลายเป็นอาชีพของกำลังพลเหล่านั้นในอนาคตอีกด้วย…


มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ  ร่วมกับ ซีพีเอฟ  กองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 และ กองทัพภาคที่ 3 รวม 10 แห่ง ประกอบด้วย กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายศรีโสธร จ.ฉะเชิงเทรา, กองเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 11 จ. นครปฐม, กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 จ.กาญจนบุรี, กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดี จ.ชลบุรี, มณฑลทหารราบที่ 13 จ.ลพบุรี, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 31 จ.ลพบุรี, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 ค่ายพหลโยธิน จ.ลพบุรี  มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี และ ค่ายเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 เพื่อช่วยลดรายจ่าย ตลอดจนช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กำลังพล


นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ กล่าวว่า
“ซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมแม่ไก่ไข่และอาหารไก่ไข่ในรุ่นแรกให้ โดยค่ายทหารแต่ละแห่งจะเลี้ยงไก่ไข่จำนวน 100-500 ตัว และก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงกำลังพลที่เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเลี้ยง จะได้รับการฝึกอบรมการเลี้ยงการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากสัตวบาลของซีพีเอฟซึ่งจะคอยติดตามผลการเลี้ยงและให้คำปรึกษาเป็นประจำ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ใกล้เคียงกับบริษัท ทั้งนี้พบว่ากำลังพลสามารถดำเนินการเลี้ยงและมีผลผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการด้านตลาดได้เป็นที่น่าพอใจ จนมีเงินทุนสะสมที่สามารถต่อยอดการผลิตให้เติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการประกอบอาชพเสริมอื่นๆ เช่น การปลูกผักไว้จำหน่ายภายในสหกรณ์ของกำลังพลหรือใช้ในการประกอบเลี้ยงกำลังพลภายในหน่วยทหารได้ต่อไป การเลี้ยงไก่ไข่และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอื่นๆ นี้ถือว่ามีส่วนช่วยสร้างเสริมความรู้และกลายเป็นพื้นฐานอาชีพนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้”


พ.ต.ไพศาล คล้ายเพ็ชร รองผู้บังคับทหารช่างกองพล กองพลทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ช.พัน 2 รอ.) ค่ายศรีโสธร จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า
"เริ่มดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 โดยได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟมอบแม่พันธุ์ไก่ไข่รุ่นแรกจำนวน 200 ตัว พร้อมอาหารสัตว์ ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือกำลังพลที่รับผิดชอบจะได้รับการฝึกอบรมในการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากสัตวบาลของซีพีเอฟ พร้อมติดตามผลการเลี้ยงและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่มีประสิทธิภาพและคุณภาพใกล้เคียงกับของบริษัท ทำให้กำลังพลสามารถเลี้ยงไก่ไข่จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ภายหลังจากเลี้ยงไก่ไข่และจำหน่ายไข่ไก่ในรุ่นแรกแล้ว ค่ายแห่งนี้สามารถสร้างรายได้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินโครงการในรุ่นต่อๆไป ซึ่งปัจจุบันเลี้ยงเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว"


 “ขอขอบคุณมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และซีพีเอฟที่ได้จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ให้กับทหาร เพราะโครงการนี้สามารถแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกำลังพลได้ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะไข่ไก่นั้นกำลังพลพร้อมครอบครัวซึ่งมีอยู่เกือบ 1 พันค
น สามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่ถูกกว่าร้านค้าทั่วไปถึงฟองละ 50 สตางค์เป็นอย่างน้อย ซึ่งถือเป็นสวัสดิการเสริมของกองทัพอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สำคัญ จากความร่วมมือนี้ ทำให้กำลังพลสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอาชีพที่เกิดขึ้นภายในค่าย เพื่อใช้ประกอบอาชีพของตนเองได้หลังจากถูกปลดประจำการออกไป ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่จะสามารถนำติดตัวกลับไปใช้ได้ตลอด”  พ.ต.ไพศาล คล้ายเพ็ชร บอกถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ


โครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นการให้อย่างสร้างสรรคและบูรณาการ โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนของโครงการเป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และซีพีเอฟที่ได้นำประสบการณ์ในฐานะผู้นำด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร มาถ่ายทอดสู่ทหารเพื่อนำความรู้และเทคนิควิชาการมาปรับใช้ เมื่อควบคู่กับความตั้งใจจริงของกำลังพลแล้ว ก็จะทำให้อาชีพเลี้ยงไก่ไข่สามารถสร้างรายได้แก่โครงการอย่างมั่นคง.

 
ข่าววันที่ : 26 มีนาคม 2555

   Latest News  
สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ 1+1+2 - ทันข่าวCP -
อันดับความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่างๆประจำปี 2014 (GGEI 2014) - เปิดหน้าต่างมองโลก -
โปรแกรม Responsible Grown ของห้าง Whole Foods - เปิดหน้าต่างมองโลก -
จีนเร่งเครื่องกระตุ้นภาคชนบทใช้ภาคเกษตรเป็นพลังขับเคลื่อน จับมือเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชูโมเดล “3 ประโยชน์–4 ประสาน” พัฒนาโครงการเกษตรกรรมทันสมัย ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรจีน - ทันข่าวCP -
ไอคอนสยาม จับมือแมนดาริน โอเรียนเต็ล ตั้งโครงการที่พักอาศัยแบรนด์แมนดาริน โอเรียนเต็ลแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ทันข่าวCP -
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก - แวดวงซีพี -


ผลิต รวบรวมและเผยแพร่โดย สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ Copyright 2012 by CP Thailand   |  Login |