Welcome:
 
2559  2556  2554
ประวัติการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน
ปี 2554
     งาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อเชิดชูบุคลากรซี.พี.จากทุกกลุ่มธุรกิจที่เป็นนวัตกร ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยท่านประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ มอบรางวัล Chairman Award และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน “นวัตกรรม” แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน นิยามคำว่า “นวัตกรรม” สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” ในครั้งนี้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร ผลงาน “นวัตกรรม” ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดแสดงในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” ในวันที่ วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2554 พร้อมด้วยการสัมมนาวิชาการด้านนวัตกรรม โดยวิทยากรทั้งภายในและภายนอกเครือฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะได้รับเชิญเข้าร่วมงาน ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นงานภายในสำหรับบุคลากรซี.พี.เท่านั้น โดยมีเกณฑ์พิจารณาตัดสิน 4 ด้าน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ , ความพยายาม, ความคิดใหม่ และประโยชน์ที่ได้รับต่อเศรษฐกิจ – สังคม – องค์กร
     ผลงาน “นวัตกรรม” ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัล Chairman Award พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากท่านประธาน ธนินท์ เจียรวนนท์ นอกจากนี้ ผลงานนวัตกรรม จะได้รับการจัดแสดงในงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” ระหว่างวันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ประชุมธรรศาสตร์ รังสิต
นิยามคำว่า “นวัตกรรม” สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2554” ในครั้งนี้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร
กลุ่มของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะเน้นที่ 4 กลุ่มคือ
- สินค้า (Product)
- บริการ (Service)
- กระบวนการ (Process)
- รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ส่วนกลุ่มเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจัดเข้าแต่ละกลุ่มข้างต้นได้โดยดูจาก outcome ที่เกิดขึ้นว่าเป็นสินค้า บริการกระบวนการหรือ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อนำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในเครือซีพี มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์รวมทั้งขยายผลทั่วทั้งซีพี และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ในเครือซีพี
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือซีพี
เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในเครือซีพีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
รูปแบบการจัดงาน
จัดแสดงชิ้นงานหรือผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นภายในเครือซีพี ให้แก่บุคลากรในเครือซีพี เป็นการเฉพาะ
เชิญวิทยากรภายในและภายนอกมาบรรยายและสัมมนาในช่วงเช้าและบ่ายของแต่ละวัน ในห้อง Auditorium
จัดประกวดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นภายในเครือซีพี เพื่อเชิดชูนวัตกรที่มีผลงานดีเด่น และรับรางวัลจากท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์
จัดทำหนังสือรวบรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในเครือซีพี
คณะกรรมการจัดงาน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธาน
อาจารย์พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
อธิบดีสิริพร ไศละสูต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณวีระศักดิ์ ฮุนเมฆาเวทย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะกรรมการดำเนินงาน
คุณวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู ประธาน
อาจารย์พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะอนุกรรมการวิชาการ
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานอนุกรรมการ
คุณพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์ รองประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการประสานงาน
คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานอนุกรรมการ
คุณเบญจพร สังหิตกุล รองประธานอนุกรรมการ
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด
552 ผลงาน
จำนวนผลงานที่จัดแสดงทั้งหมด
140 ผลงาน
จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล Chairman Award
27 รางวัล