Welcome:
 
2559  2556  2554
ประวัติการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน
ปี 2559
     เครือเจริญโภคภัณฑ์จัด “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2559” หรือ “CP Innovation Exposition 2016” ขึ้นในวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นการเชิดชูบุคลากรซีพีจากทุกกลุ่มธุรกิจที่เป็นนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นเวทีนำเสนอผลงาน “นวัตกรรม” แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของบุคลากรระหว่างกลุ่มธุรกิจภายในเครือฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน โดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ จะมอบรางวัล Chairman Award พร้อมเงิน 100,000 บาท สำหรับผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม
นิยามคำว่า “นวัตกรรม” สำหรับงาน “มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2559” ในครั้งนี้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้ง สินค้า บริการ กระบวนการ เทคโนโลยี รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร “ความคิดใหม่: เป็นของใหม่และ/หรือไม่เคยทำสำเร็จในอุตสาหกรรมเดียวกับเรา”
กลุ่มของนวัตกรรมที่จะนำเสนอในงานมหกรรมครั้งนี้จะเน้นที่ 4 กลุ่มคือ
- สินค้า (Product)
- บริการ (Service)
- กระบวนการ (Process)
- รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)
ที่เกิดจากความคิดใหม่ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเสริมค่านิยมต่อองค์กร รวมถึงต้องเป็นผลงานที่เกิดผลสำเร็จล่าสุด (ไม่เกิน 3 ปี)
วัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อนำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นในเครือซีพี มาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์รวมทั้งขยายผลทั่วทั้งซีพี
เชิดชูนวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมในเครือซีพี และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความสามัคคี และความคิดสร้างสรรค์ในเครือซีพี
เพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
รูปแบบการจัดงาน
มหกรรมนวัตกรรมบัวบานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นงานภายในเฉพาะเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะมีพิธีเปิดงานโดยท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ และมอบรางวัล Chairman Award ซึ่งจะมีคนซีพีจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเปิดให้ชมตลอดระยะเวลาของการจัดงาน รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากบริษัทต่างๆ ในเครือฯ
แนวคิดผนึกกำลังสู่ศตวรรษใหม่ของซีพี The Synergy
สำหรับการจัดงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบานครั้งที่ 3 คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายประธานธนินท์ที่ต้องการให้กิจการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือซีพีผนึกกำลังกันเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่ โดยในครั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ตุลาคม โดยประธานธนินท์เป็นประธานมอบรางวัลผลงาน Chairman Award ร่วมปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน จากนั้นประธานธนินท์เปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมผลงานของทีมต่างๆ ที่นำมาจัดแสดง หลังจากนั้น ก็จะเปิดให้ชาวซีพีเข้าชมผลงานนวัตกกรรมและนิทรรศการถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ เพลนารีฮอลล์ 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นิทรรศการน่าดู Robotics /Bio / IOT / Sustain
นอกเหนือจากผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศของเครือฯ ยังมีนิทรรศการน่าสนใจที่เป็นทิศทางแห่งอนาคตที่เครือฯ มุ่งสู่การเดินทางที่ชาวซีพีควรรู้ได้แก่โซนแสดงเกี่ยวกับ Robotics ชาวซีพีจะได้ชมหุ่นยนต์ Pepper ผลงานวิจัยและตัวหุ่นยนต์ด้านการเกษตร รวมทั้งการแสดงการจำลองการทำงานของแขนกลในโรงงานอุตสาหกรรม โซนBiotechnology เพื่อทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีอนาคตนี้ รวมทั้งความรู้เรื่องการนำนวัตกรรมทาง Biotechnology ถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ ตลอดจนอนาคตของ Biotehnology โซนว่าด้วยInternet of Things ที่จะโชว์ให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ

I Health Smart Home Solution Fleet Management และที่น่าสนใจอีกโซนคือโซนว่าด้ายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่งเป็นทิศทางที่เครือฯ กำลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะทำให้ชาวซีพีเข้าใจแนวคิดและเหตุผลของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเครือฯ

นอกจากนี้ยังมีโครงการพิเศษระดับบิ๊ก 3 โครงการจากเมืองจีนมาสร้างสีสันในงาน อาทิ โครงการผิงกู่ โครงการเลี้ยงไก่ไข่1ล้านตัว และงานนี้ยังมีการเปิดตัวชมรมนวัตกรรมซีพีอีกด้วย
คณะกรรมการจัดงาน
คณะกรรมการอำนวยการ
เพื่อให้การจัดเตรียม และติดตามงานเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการของการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดกงานฯ
คุณวิเศษ วิศิณฎ์วิญญู ที่ปรึกษา
คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ประธานอำนวยการ
คณะกรรมการวิชาการ
เพื่อให้การบริการจัดการ และติดตามงานเกี่ยวกับผลงานด้านวิชาการของการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดกงานฯ
รศ. พูลพร แสงบางปลา ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานด้านวิชาการ
คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด้านต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างปีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายของการจัดงานฯ
คุณพัชรี คงตระกูลเทียน ประธานคณะกรรมการ
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด
941 ผลงาน
จำนวนผลงานที่จัดแสดงทั้งหมด
283 ผลงาน
จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล Chairman Award
43 รางวัลSelect "Edit Content" from the Edit (Pencil Icon) Action Menu.