Welcome:
ข่าว / กิจกรรม
กลุ่มทรู ประเดิมรางวัลนวัตกรรมแรกแห่งปี 'แอพ C-RO' รับเหรียญทองจากสมาคมส่งเสริมนักประดิษฐ์และนวัตกรแห่งอังกฤษ ในงานวันนักประดิษฐ์ปี 2561
วันที่โพสต์ : 20-Aug-2018

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมภูมิใจกับรางวัลนวัตกรรมแรกแห่งปี 2561 โดยแอปพลิเคชัน “C-RO” ที่เชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมลดการปล่อยคาร์บอนในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากสมาคมส่งเสริมนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรแห่งประเทศอังกฤษ (The Association of British Inventors and Innovators) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้องค์กรต่างๆ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและและนวัตกรไทย ได้พัฒนาผลงานเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม โดยรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากลทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “C-RO” เป็นนวัตกรรมสีเขียวที่กลุ่มทรู ได้ร่วมกับองค์การก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยคาร์บอน โดยประมวลผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – UNSDGs) ในด้านการสร้างเมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ปลอดภัยและยั่งยืน (Sustainable Cities & Communities) และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “C-RO” ในระบบปฏิบัติการ iOS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Copyright 2019 by SDGA