Welcome:
ข่าว / กิจกรรม
ลุ้น..ประกาศผลรางวัล Chairman Awards มกราคม 2562
วันที่โพสต์ : 07-Nov-2018
นับถอยหลัง มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ 2019 ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวซีพีที่จะไดแสดง ผลงานนวัตกรรม เพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างกันในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อน เครือเจริญโภคภัณฑ์สูความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่มากนัก
หลังจากคณะกรรมการภายในกกลั่นกรองผลงานอย่างเข้มข้น มาจนถึงในรอบสุดท้าย การพิจารณารางวัล Chairman Awards ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานร่วมกับคณะกรรมการจากภายใน ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้บริหารหลักของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนวัตกรรมโดยตรง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 

ด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการจากภายนอก 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
2. คุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. ผศ.ดร. วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณะกรรมการจากภายใน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
2. คุณสมชาย ศรีภูสิตโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านการเงิน

 

 

ด้านเทคโนโลยี คณะกรรมการจากภายนอก 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
2. ศ.ดร.พรชัย ทรัพย์นิธิ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. คุณธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว TRIZ 
และคณะกรรมการจากภายใน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา Group Director True Corporation Co.,Ltd.
2. คุณบุญชัย โชติเรืองประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านวิศวกรรมการผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหาร และ Vice chairman feed production and engineering function line

 

 

ด้านสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจากภายนอก 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
2. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์
และคณะกรรมการจากภายใน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. คุณพัชรี คงตระกูลเทียน Chief Compliance Officer Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
2. คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เห็นรายชื่อคณะกรรมการแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่า ผลงานนวัตกรรมและวิศวกรรมที่ ได้รับรางวัล Chairman Awards ในปีนี้ จะเป็นสุดยอดผลงานจากทุกหน่วยงานจริงๆ พวกเราชาวซีพีร่วมติดตามและลุ้นการประกาศ ผลงานที่ได้รับรางวัล Chairman Awards ได้ในพิธีเปิดมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2019 ในวันที่ 16 มกราคมคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Copyright 2019 by SDGA